Kaupfélag Skagfirðinga

Viðskiptaskilmálar reikningsviðskipta hjá Kaupfélagi Skagfirðinga

1.Almennir viðskiptaskilmálar


Viðskiptaskilmálar þessir gilda um öll reikningsviðskipti Kaupfélags Skagfirðinga (hér einnig nefnt KS) og viðskiptamanna þess. Áður en viðskipti eiga sér stað skulu viðskiptamenn kynna sér skilmálana. Með því að eiga í viðskiptum samþykkja viðskiptamenn og gangast undir skilmála þess að öllu leyti.
Kaupfélag Skagfirðinga áskilur sér einhliða rétt til að breyta samningsskilmálum þessum. Skulu þeir skilmálar sem í gildi voru þegar viðskipti eiga sér stað gilda um einstaka viðskipi. Viðskiptaskilmálar þessi taka gildi frá 1.júní 2016.

2.Reikningsviðskipti


Óski viðskiptamaður eftir reikningsviðskiptum, skal hann sækja um það til skrifstofu KS. 
Skilyrði fyrir reikningsviðskiptum er að viðskiptamaður standist lánshæfismat sem Kaupfélag Skagfirðinga framkvæmir byggðu á upplýsingum frá Creditinfo. 
Kaupfélag Skagfirðinga áskilur sér rétt til að hafna viðskiptum uppfylli einstaklingur eða eigandi fyrirtækis ekki kröfur sem KS m.a. á grundvelli upplýsinga frá Creditinfo.

3.Greiðsluskilmálar


Við innheimtu viðskiptaskuldar vegna reikningsviðskipta hjá KS eru greiðsluseðlar sendir viðskiptamanni í byrjun hvers mánaðar. Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast félaginu innan 15 daga frá útgáfudegi annars teljast þeir samþykktir. 
Gjalddagi skuldar á viðskiptareikningi hvers mánaðar er síðasta dag mánaðarins. Eindagi er 15. dagur næsta mánaðar á eftir úttektarmánuði hjá einstaklingum og 20. dagur næsta mánaðar á eftir hjá fyrirtækjum, nema að sérstaklega sé samið um annað.
Sé skuld ekki greidd í síðasta lagi á eindaga lokast viðskiptareikningurinn sjálfkrafa fyrir frekari úttekt og reiknast dráttarvextir skv. 6. gr. l. 38/2001 af upphæð greiðsluseðils eða þeirri fjárhæð sem í vanskilum er frá gjalddaga. Um innheimtugjöld vísast til innheimtulaga nr. 95/2008 og gildandi reglugerða varðandi innheimtugjöld.
Sé skuld ekki greidd innan þeirra fresta sem viðskiptamanni eru veittir með innheimtubréfi og/eða ítrekun hefur KS fulla heimild til að senda viðskiptaskuld í löginnheimtu án frekari fyrirvara.
KS áskilur sér rétt til þess að synja viðskiptavini um afhendingu á vöru eða þjónustu ef eldri skuld er í milliinnheimtu.

4.Riftun


Hvor samningsaðili getur rift samningum án fyrirvara, ef um er að ræða verulega vanefnd af hálfu hins aðilans í samræmi við viðskiptaskilmála þessa, samninga og eftir atvikum tilboð á milli aðila

5.Framsal réttinda


Hvorki viðskiptavinir né KS geta framselt réttindi eða skyldur samkvæmt samningum til þriðja aðila án skriflegs samþykkis hins. 

6.Trúnaður og varnarþing


Um samninga KS og viðskiptavina þess, skilmála þessa og aðra skilmála þeim tengdum fer samkvæmt íslenskum lögum, m.a. lögum um persónuvernd og verndun persónuupplýsinga. Komi til málaferla eða löginnheimtu vegna viðskipta félagsins og viðskiptamanns skal mál rekið vegna þessa fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.
 

Hafa samband